Author - varsha-upadhye

61st School Games

61st School Games held at Hydrabad from – 26th  - 30th  APRIL 2016   Sr.No. Age Group Name Of Gymnast Gold Silver Bronze 1 U/14 Shriya Kulkarni 2 4 --- 2 Krisha Chheda 2 --- --- 3 U/19 Aditee Dandekar 2 3   4 Disha Nidre 1 2 3 5 Radhika Dharap 1 --- 2   Total 8 9 5   Maharashtra team won the team championship in U/14, U/17 as well as U/19 age group.

Federation National Championship 2015-16

Federation National Championship  held at Hydrabad from 4th -6th  march, 2016   Individual Event   Sr.No. Age Group Name Of Gymnast Gold Silver Bronze 1 A/16 Aditee Dandekar 1 2 3 2 Disha Nidre 2 3 1 3 Radhika Dharap 1 --- -- 4 U/16 Krisha Chheda 6 5 Janhavi Vartak 1 3 6 Divya Dave 1 2 7 Ananya Soman 1 8 U/12 Shriya Kulkarni 6 9 Vedashree Shete 1 4 10 Rane Manjiri 1 11 U/10 Ubhe Riya 1 2 12 Vinherkar Riddhi 3 13 Mhatre Maitri 2 1 14 Seluker Maitreyi 2 1 15 U/8 Kasle Maitreyee 2 16 Bandekar Vishwaa 1   Total 32 18 4   Group Event   Sr.No. Age Group Name Of Gymnast Medal 1 A/16 Kshipra Joshi Won Gold 2 Aditee Dandekar 3 Disha Nidre 4 Radhika [...]